Ochrona mienia

Uważamy, że sposobem na sukces w tej branży jest odpowiedni dobór pracowników i nowoczesny system kontroli ich pracy. Indywidualne określenie standardów pracy we współpracy z przedstawicielami Zleceniodawcy oraz nowoczesne systemy zabezpieczeń technicznych to podstawa pomyślnej realizacji przyjętego zlecenia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i korzystając z bogatych doświadczeń, stworzyliśmy całościowy Program Ochrony. Składający się on z następujących systemów:

  • systemu rekrutacji,
  • systemu kontroli,
  • systemu współpracy ze Zleceniodawcą oraz standardu pracy pracowników Biura Ochrony GRYF.

2250033852_4d7d74e833_b

Poniżej przedstawiamy wybrane elementy charakterystyki wymienionych systemów i standardów.

System rekrutacji

Zaangażowanie – rekrutacja pracowników polega na szczegółowej kontroli kandydatów pod względem kompetencji, perspektywiczności, zaangażowania w swoje obowiązki itp., badany jest przebieg dotychczasowej pracy kandydatów, a w przypadkach uzasadnionych sprawdzana jest opinia byłych pracodawców.
Aprobata – każdy z kandydatów musi uzyskać aprobatę szefostwa firmy,
Osoby poniżej 40 roku życia – preferowani są pracownicy, z co najmniej średnim wykształceniem, studenci, osoby mające doświadczenie w pracy nabyte w innych agencjach,
Aktualne zaświadczenie o niekaralności – od pracowników zatrudnionych wymagane jest cyklicznie aktualne zaświadczenie o niekaralności.

System kontroli

Kontrola kierownictwa – zatrudnieni pracownicy podlegają ciągłej kontroli kierownictwa firmy,
Elektroniczny system dozoru pracy – na każdym obiekcie bezpłatnie instalujemy nowoczesny, komputerowy system kontroli pracy naszych pracowników, a wyniki takich kontroli przedstawiane są w postaci wydruku dla Zleceniodawcy, na jego żądanie,
Kontrola Centrum Monitoringu – pracownicy podlegają ciągłej kontroli przez ustne wywołanie za pomocą technicznych środków łączności przez operatora Centrum Monitoringu Biura Ochrony GRYF,
Kontrola patroli interwencyjnych – całodobowe kontrole wykonywane przez patrole interwencyjne obiektów chronionych i pracowników chroniących dany obiekt.

System współpracy

Przedstawiciele stron – wyznaczane są osoby do kontaktu między firmami ze Strony Zleceniodawcy,
Dziennik Dozoru – wszystkie istotne wydarzenia i uwagi pracownicy ochrony wpisują codziennie do Dziennika Dozoru, do którego przedstawiciel Zleceniodawcy ma stały wgląd,
Raporty – na życzenie Zleceniodawcy opracowywane są comiesięczne raporty z przebiegu wykonywanych usług ochrony wraz z ich wnioskami,
Regulamin Ochrony Obiektu – do umowy o świadczeniu usług ochrony fizycznej dołączone są w formie załącznika wspólne ustalenia dotyczące warunków wykonania umowy w dokumencie stanowiącym Regulamin Ochrony Obiektu.

Standard pracy

Umundurowanie – nasi pracownicy to ludzie odznaczający się wysoką kulturą osobistą, posiadający całoroczne, estetyczne umundurowanie oraz środki ochrony technicznej,
Elektroniczny system dozoru pracy – na każdym obiekcie bezpłatnie instalujemy nowoczesny, komputerowy system kontroli pracy naszych pracowników,
Bezpłatny monitoring – w celu uzupełnienia ochrony fizycznej, bezpłatnie monitorujemy systemy alarmowe, istniejące na obiekcie,
Łączność radiowa – pracownicy ochrony pełniący służbę na obiekcie są w stałej łączności radiowej z operatorem Centrum Monitorowania lub innymi pracownikami ochrony, co umożliwia wezwanie w sytuacjach alarmowych, zmotoryzowanej grupy interwencyjnej, patrolującej wszystkie obiekty oraz w zależności od potrzeb innych służb publicznych takich jak Pogotowie Ratunkowe, Policję czy Straż Pożarną,
Wyposażenie – pracownicy ochrony wyposażeni są w niezbędne środki łączności, środki bezpośredniego przymusu w razie zaistnienia takiej potrzeby,
Grupa interwencyjna – korzystanie w sytuacjach alarmowych z dyżurującej 24 godziny na dobę zmotoryzowanej grupy interwencyjnej, co jest podstawą do korzystania z najwyższych rabatów w towarzystwach ubezpieczeniowych (pracownicy ochrony począwszy od grupy interwencyjnej są objęci specjalnym systemem szkoleń obejmującym szeroki zakres od doskonalenia sztuk walki wręcz i strzelenia do nauki języka angielskiego),
Szkolenia – pracownicy nasi są zobligowani do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez liczne kursy, szkolenia, treningi sztuk walk oraz do utrzymywania odpowiedniej sprawności fizycznej